Bài giảng mầm non lớp chồi từ 4-5 tuổi

Bài giảng mầm non lớp chồi từ 4-5 tuổi. Lớp chồi thể hiện các con đã lớn khi đã giao tiếp, mua, hát, vẽ... Giờ đây các con cần thêm những kiến thức về cuộc sống xã hội.